درباره نشریه

  دوفصلنامه پژوهش های کاربردی در گزارشگری  مالی با هدف توسعه دانش حسابداری و گزارشگری مالی در کشور و فراهم کردن زمینه گسترش ارتباط علمی بین صاحبنظران دانشگاهی و حرفه ای و به منظور شناسایی مشکلات حسابداری و راه حل یابی آن اقدام به انتشار یافته های جدید در حوزه گزارشگری مالی می کند. مقالات ارسالی پس از داوری تخصصی و تائید هیئت تحریریه چاپ می شود. این مجله بر اساس نامه­ شماره­ 192633/18/3 مورخ 1/09/1395 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شماره هشتم - بهار و تابستان 1395- دارای درجه علمی-پژوهشی است.