بررسی تاثیر اطلاعات نامربوط و خطای جزئی در مدارک صاحبکار بر قضاوت تردیدآمیز حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله، بررسی تاثیر اطلاعات نامربوط و خطای جزئی در مدارک صاحبکار بر قضاوت مبتنی بر تردید حرفه‌ای حسابرسان است. در این راستا، در مطالعه حاضر از طرح تجربی برای بررسی نحوه واکنش حسابرسان به اسناد مخدوش استفاده شده است. برای این منظور، افته و پرسشنامه پژوهش، به طور تصادفی بین حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی معتمد بورس توزیع گردید و در نهایت، این پژوهش با مشارکت 207 نفر از حسابرسان در قالب چهار گروه انجام شد. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از روش‌های آماری کروسکال والیس و من‌ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که اطلاعات نامربوط و خطای جزئی در مدارک واحد ‌مورد رسیدگی، قضاوت مبتنی بر تردید حرفه‌ای حسابرسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به طور خاص، ارائه اطلاعات نامربوط و خطای جزئی در شواهد حسابرسی باعث افزایش تخمین حسابرسان نسبت به احتمال وجود تحریف در حساب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها