اثر تعاملی صرف ریسک نقد شوندگی بر ارتباط بین کیفیت اطلاعات و هزینه سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

تغییرات در توان نقدشوندگی سهام منجر به نوسان در انتظارات سهامداران می‌‌شود و تقاضای سرمایه‌‌گذار برای سهامی که با عدم قطعیت نقدشوندگی مواجه است کمتر می‌‌شود. هدف این مقاله بررسی اثر تعاملی صرف ریسک نقد شوندگی بر ارتباط بین کیفیت اطلاعاتی و هزینه سرمایه است. به همین منظور، با استفاده از روش غربالگری تعداد شرکت‌های نمونه آماری انتخاب شد و داده‌های مربوط به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 138۶ تا 139۴ استخراج و از الگوی رگرسیونی داده‌های مقطعی و ترکیبی برای آزمون فرضیه‌های تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان‌دهنده رابطه معکوس بین کیفیت اطلاعات و هزینه سرمایه است. همچنین، نتایج تحقیق حاکی از آن است که تاثیر کیفیت اطلاعات بر هزینه سرمایه با توجه به صرف ریسک تغییر کرده و تحت تاثیر قرار می‌گیرد، یعنی هرچقدر کیفیت اطلاعاتی افزایش یابد ریسک نقدینگی کمتر شده و کاهش هزینه سرمایه نیز محقق می‌شود.
 
 

کلیدواژه‌ها