حاکمیت شرکتی و ریسک نامطلوب سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

درک بهتر موضوع ریسک نامطلوبسود می‌تواند قدرت تجزیه و تحلیل و تصمیم‌گیری سرمایه‌‌گذاران و سایر استفاده کنندگان صورت‌های مالی را افزایش ‌‌دهد. انتظار می‌رود حاکمیت شرکتی بهتر با کاهش هزینه‌های نمایندگی منجر به کاهش ریسک نامطلوب سود و بهبود عملکرد شرکت شود. اهمیت مدیریت ریسک در متون مالی در حال افزایش است. هدف از مقاله حاضر، این است که بررسی شود آیا سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر ریسک نامطلوب سود مؤثر هستند یا خیر. پژوهش حاضر با استفاده از داده‌های ترکیبی 114 شرکت برای سال‌های 1392 تا 1396 (570 سال‌ـشرکت) و به روش رگرسیون چندمتغیره انجام شد. نتایج بیانگر آن است که حاکمیت شرکتی خوب با بدیل‌های سهامداران نهادی و مدیران غیرموظف، منجر به کاهش ریسک نامطلوب سود می‌شود. دلیل آن به احتمال زیاد ناشی از تصمیم‌گیری‌های شفاف در این نوع شرکت‌ها است.
 
 

کلیدواژه‌ها