آموزش حسابداری دادگاهی در برنامه درسی حسابداری در دانشگاه‌ها: دیدگاه‌های دانشگاهیان و شاغلان حرفه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

آثار زیان‌بار ناشی از افزایش روزافزون جرایم یقه‌سفیدها در سراسر جهان، دانشگاهیان و نهادهای حرفه‌ای حسابداری را بر آن داشت تا رشته‌ تخصصی به نام حسابداری دادگاهی را در دانشگاه‌ها به‌منظور آموزش مهارت‌های لازم جهت پیش‌‌گیری، کشف و مبارزه با تقلب ایجاد نمایند. هدف پژوهش حاضر ارائه دیدگاه‌های دانشگاهیان و شاغلان حرفه حسابداری دادگاهی در رابطه با ابعاد مختلف آموزش حسابداری دادگاهی در برنامه درسی حسابداری در دانشگاه‌ها و سودمندی خدمات آن به‌ویژه در بخش عمومی کشور است. این پژوهش از نوع پیمایشی است که از طریق ارسال پرسش‌نامه بـه دانشگاهیان و افراد شاغل در حرفه و تجزیه و تحلیل نتایج به‌دست آمده از داده‌های جمع‌آوری شده انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که اکثریت پاسخ‌گویان با نقش حسابداران دادگاهی آشنا هستند و استفاده از خدمات آنها را در بخش عمومی کشور ضروری می‌دانند. همچنین هر دو گروه از پاسخ‌گویان انتظار دارند که تقاضا برای خدمات حسابداری دادگاهی در آینده افزایش یابد و مزایای آموزش حسابداری دادگاهی را در دانشگاه‌ها و سودمندی خدمات آن را در بخش عمومی با اهمیت تلقی کرده‌اند. در ارتباط با چگونگی آموزش حسابداری دادگاهی اکثریت پاسخ‌گویان پیشنهاد کردند که حسابداری دادگاهی باید به‌صورت واحد درسی مجزا در برنامه درسی حسابداری در مقطع کارشناسی ارائه شود. همچنین نتایج نشان می‌دهد که دانشگاهیان و شاغلان حرفه در بیشتر موارد دیدگاه‌های مشابهی در ارتباط با اهمیت موضوعات مطروحه در آموزش حسابداری دادگاهی، مهارت‌های مورد نیاز حسابداران دادگاهی، تکنیک‌های تدریس و موانع آموزش حسابداری دادگاهی در برنامه درسی حسابداری دارند. با این وجود در برخی موارد تفاوت‌های معنا‌داری در دیدگاه‌های آنها وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها