مقایسه تاثیر مدلهای مختلف افشای اطلاعات مسئولیتهای اجتماعی بر کاهش محدودیت‌های مالی شرکتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف مقاله حاضر مقایسه تاثیر مدل‌های مختلف افشای اطلاعات مسئولیتهای اجتماعی برکاهش محدودیت‌های مالی شرکت‌ها می‌باشد. افشای اطلاعات در رابطه با مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت، تصویر مثبتی از شرکت در بین سهامداران ایجاد می‌کند. از آنجاکه رفتارهای مربوط به محدودیت‌های مالی ممکن است منافع ذینفعان را به خطر بیندازد، بنابراین انتظار می‌رودکه مدیران شرکتهایی که بیشتر درگیر رفتارهای برطرف نمودن محدودیت‌های مالی‌ هستند، به خاطر جلب رضایت ذینفعان توجه بیشتری به مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ داشته باشند. در این پژوهش؛ داده‌های مرتبط با 1000 سال ـ شرکت از مجموعه شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1397 مشاهده و مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان دادکه افشای اطلاعات مسئولیت‌های اجتماعی بر اساس مدل کارول، ویلیس و لانتوس بر محدودیت‌های مالی شرکت‌ها‌ تأثیر منفی و معناداری دارد، اما افشای اطلاعات مسئولیت‌های اجتماعی بر اساس مدل کانچای وکوپرا بر محدودیت مالی شرکت‌ها تأثیر معناداری ندارد. همچنین یافته‌ها حاکی از آن است که مدل کارول، قوی‌ترین و مدل کانجای و کوبرا؛ ضعیف‌ترین قدرت تبیین‌کنندگی در جهت کاهش محدودیت‌های مالی داشته‌اند.
 
 

کلیدواژه‌ها