ارائه شاخص کیفیت افشای اختیاری متناسب با محیط گزارشگری و نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان از گزارشهای سالانه شرکتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه، از جانب سرمایه‌گذاران و مدیران، تقاضا برای افشای اضافی اطلاعات با‌‌کیفیت وجود دارد تا علاوه بر کاهش مشکل عدم تقارن اطلاعاتی، عدم اطمینان در مورد عملکرد آتی شرکت کاهش یابد و فرایند معاملات سهام تسهیل شود که از این طریق، ارزش شرکت تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. همچنین، کیفیت این اطلاعات اهمیت ویژه‌‌ای در کارایی بازار‌‌ها خواهد داشت. از‌‌این‌‌رو، افشای اختیاری اطلاعات به نحو وسیعی مورد توجه محققین قرار گرفته است. با این حال، اندازه‌‌گیری کیفیت افشای اختیاری موضوعی پیچیده است. در تحقیقات پیشین تلاشهایی برای اندازه‌‌گیری آن صورت گرفته است و در برخی کمیت افشا را نماینده‌ای برای کیفیت افشا در نظر گرفته اند. در این پژوهش کاربرد سنجه‌ها‌‌ی متفاوت با توجه به ویژگی‌‌های تحقیق و محیط و نیازهای اطلاعاتی ایران مورد بحث قرار گرفته است. بر این اساس، چک لیست افشای اختیاری، به عنوان رویکرد مناسب که از انعطاف پذیری بالایی در تناسب با موضوعات مختلف تحقیق و مفهوم کیفیت برخوردار است، انتخاب گردید. در ادامه، بر اساس ادبیات مربوط به این حوزه و انجام برخی تعدیلات، مدلی حاوی 211 شاخص اطلاعاتی در 10 بعد طراحی و برای تعیین اهمیت هر مورد از اطلاعات در اختیار خبرگان قرار داده شد. به منظور تائید مدل و تعیین شاخص‌‌های اثرگذار از تحلیل عاملی تائیدی و آزمون t استفاده گردید. در نهایت، مدلی حاوی 180 مورد به همراه وزنهای مربوطه برای اندازه‌گیری کیفیت افشای اختیاری شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شد.
 
 

کلیدواژه‌ها