پیش‌بینی تحریف‌های حسابداری بر اساس دادهکاوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تحریف صورت‌های مالی پدیده‌ای شایع بوده و پیش بینی آن یکی از موضوع‌های مهم در حسابداری و حسابرسی است. از این رو هدف این مقاله ارائه یک مدل برای پیش‌بینی تحریف‌های حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور 23 متغیر از چهار بعد اقلام تعهدی، عملکرد مالی، معیارهای غیرمالی و معیارهای مبتنی بر بازار انتخاب شده است و با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشتمل بر 1303 سالــ شرکت (شامل 21 شرکت تحریف‌کننده و 168 شرکت کنترلی) طی سالهای 1388 تا 1394 بررسی انجام گرفته است. داده‌های شرکت‌های تحریف‌کننده از طریق بانک اطلاعاتی جامعه حسابداران رسمی و از بین شرکت‌هایی که تحریف آنها اثبات شده بدست آمده است و با استفاده از تکنیک داده‌کاوی شامل  درخت تصمیم، شبکه‌های عصبی و روش بیزین تجزیه و تحلیل انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که اطلاعات صورت‌های مالی قدرت بالایی برای پیش بینی تحریف دارند. همچنین نتایج حاکی از ارتباط بین همه مدل‌های اقلام تعهدی با شرکت‌های تحریف‌کننده است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که روش‌های شبکه‌های عصبی و بیزین، تحریف در صورت‌های مالی را با دقت بیشتری نسبت به روش بیزین پیش بینی می‌کنند.
 
 

کلیدواژه‌ها