تاثیر ماکیاولیسم بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی با نقش میانجی جهت‎گیری اخلاقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از آنجا که خصوصی‌سازی در بازار حسابرسی در دوران ابتدایی خود به سر ‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌برد، احتمال عدم رعایت مصادیق اخلاق و جهت‌‌‌‌گیری‌‌‌‌اخلاقی در این بازار وجود دارد‌‌‌‌. به همین دلیل جهت حفظ اعتبار حرفه و رعایت موازین اخلاقی مبتنی بر رفتارهای حرفه‎ای حسابرسان، فعالیت‏های بازاریابی به عنوان یک مسئله در حرفه حسابرسی مطرح‌‌‌‌‌‌ می‎گردد.  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر ماکیاولیسم بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‎های بازاریابی با نقش میانجی جهت‎گیری اخلاقی اجرا  شد. جامعه آماری شامل حسابرسان شاغل عضو جامعه حسابداران رسمی بوده است. پرسشنامه پژوهش برای 245 نفر از اعضای نمونه توزیع و داده‌ها جمع آوری شد. اطلاعات گردآوری‌شده توسط پرسشنامه‌ها با استفاده از مدل‌‌‌‌یابی معـادلات ساختاری مورد تجزیه‌‌‌‌و‌‌‌‌تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ماکیاولیسم بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد. ماکیاولیسم از طریق جهت‌‌‌‌گیری اخلاقی بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد. ماکیاولیسم از طریق ایده‌آل‌‌‌‌گرایی و نسبی‌‌‌‌گرایی بر نگرش حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری دارد.
 بازاریابی حسابرسی، جهت‌‌‌‌گیری اخلاقی، ماکیاولیسم.
 

کلیدواژه‌ها