مدیریت ریسک شرکتی و پیامدهای آن بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شناسایی و مدیریت ریسک، از رویکردهای جدیدی است که برای تقویت و ارتقای اثربخشی سازمان‌‌ها مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. هدف از مدیریت ریسک، شناسایی و ارزیابی ریسک و تعدیل آن با استفاده از منابع در اختیار مدیر است. در مقاله حاضر مدل ریسک شرکت برآورد و اثر بخشی آن بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 129 شرکت (1548 سال-شرکت) طی سال‌های 1386-1397 انتخاب شده است. برای تجزیه ‌و‌ تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از تکنیک آماری رگرسیون داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدیریت ریسک شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد. این نتایج با استفاده از مدل کوزو(2004) نیز پشتیبانی می‌‌شود. در مقایسه قدرت پیش‌‌بینی الگوی مدیریت ریسک شرکتی گوردون و همکاران(2009) و مقایسه آن با الگوی مدیریت ریسک شرکتی کوزو(2004) این نتیجه حاصل شد که مدل مدیریت ریسک شرکتی گوردون و همکاران(2009) کمترین خطا در پیش‌‌بینی کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌‌ها را دارد.

کلیدواژه‌ها