تبیین تاثیر کیفیت حسابرسی بر افشای داوطلبانه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکتها با تاکید بر نقش مالکان نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

   افشای داوطلبانه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها، مفهوم گسترده‌ای دارد که از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر افشای داوطلبانه مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها با تاکید بر نقش مالکان نهادی است. مقاله حاضر با استفاده از داده‌های ترکیبی 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1398 (1440 سال- شرکت) و به روش رگرسیون چندمتغیره انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین اندازه حسابرس و افشای داوطلبانه مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت‌ها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. اما، بین حق‌الزحمه حسابرسی و افشای داوطلبانه مسئولیت‌پذیری اجتماعی  رابطه معناداری دیده نشد. از طرف دیگر، مالکان نهادی رابطه بین اندازه حسابرس و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها را تعدیل می کند. با این‌حال، مالکان نهادی رابطه بین حق‌الزحمه حسابرسی و مسئولیت‌پذیری را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. به طور کلی، شواهد پژوهش با نقش مالکان نهادی به عنوان یک ابزار نظارتی کارا در شرکت‌ها همخوانی دارد.

کلیدواژه‌ها