تعیین اجزا و مولفه‌های گزارشگری یکپارچه با تاکید بر رویکرد تحلیل عاملی تاییدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با گسترش روز‌افزون نیازهای اطلاعاتی درباره عملیات واحدهای تجاری، ارائه صورت­های مالی به شکل سنتی نتوانسته پاسخگوی تمام نیازهای استفاده­کنندگان باشد. در این راستا، نیاز به‌وجود گزارش یکپارچه‌ای است که هم ساده و روان باشد و هم امکان تصمیم‌گیری را برای مدیران در سطوح مختلف و با رشته‌های تحصیلی متفاوت، آسان سازد و همه ابعاد سازمان را از گذشته، حال و آینده دربرگیرد و از همه مهم‌تر، ارزش‌آفرینی سازمان را ارزشیابی کند. بدین منظور، هدف این مقاله، تعیین اجزا و مولفه‌های گزارشگری یکپارچه است. بر این اساس، پرسش‌نامه‌ای طراحی شد و پس از بررسی روایی و پایایی، در اختیار نمونه آماری پژوهش متشکل از دو جامعه دانشگاهی و حرفه­ای قرار گرفت. از این رو، پژوهش حاضر کاربردی، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین، برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها که شامل تعداد 476 پرسش‌نامه­ قابل تحلیل بود، از نرم‌افزار لیزرل استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی جهت تعیین اجزا و مولفه‌های گزارشگری یکپارچه نشان داد که اهداف، مخاطبان، ویژگی‌های کیفی، قیود و محدودیت‌ها، مسئول تدوین استانداردها، مسئول تهیه و ارائه گزارش، تقبل هزینه­های گزارش، عناصر و ابعاد گزارش، شکل گزارش، نحوه انتشار گزارش، نوع شرکت­ها و مسئول اعتبار‌بخشی گزارش، همگی اجزاء مناسبی برای گزارشگری یکپارچه هستند و کلیه مولفه­­های تعیین‌شده برای هر یک از این اجزا، تبیین‌کننده خوبی برای گزارشگری یکپارچه هستند و تنها در رابطه با نحوه انتشار گزارش، انتشار به صورت سنتی و کاغذی مولفه مناسبی نمی‌باشد. درنهایت، با توجه به این‌که گزارشگری ‌یکپارچه، نوعی گزارش متکی بر افشاء اطلاعات مالی و غیرمالی است، به مدیران شرکت­ها، سازمان حسابرسی و دانشگاهیان پیشنهاد می‌شود به این نوع گزارشگری توجه ویژه نمایند.

کلیدواژه‌ها