تاثیر قابلیت‌مقایسه صورت‌‌های مالی بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و پاداش مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ویژگی فرصت‌‌طلبی مدیران برای دریافت پاداش بیشتر ممکن است منجر به دستکاری صورت‌‌های ‌‌مالی شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر قابلیت‌مقایسه صورت‌‌های ‌‌مالی بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و پاداش پرداختی به مدیران است. به منظور بررسی موضوع مورد مطالعه، داده‌های مربوط به 1560 سال- شرکت در بورس اوراق بهادار تهران برای بازه زمانی 1385 تا 1397 استخراج و از مدل رگرسیونی داده‌‌های ترکیبی برای آزمون فرضیه‌‌های پژوهش استفاده شده است. یافته‌‌های پژوهش حاکی از آن است که قابلیت‌مقایسه صورت‌‌های ‌‌مالی بر پاداش پرداختی به مدیران تاثیر معناداری دارد. فرضیه دوم پژوهش نیز مبنی بر اینکه قابلیت‌مقایسه صورت‌‌های ‌‌مالی تاثیر معناداری بر ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و پاداش پرداختی به مدیران دارد، تأیید شده است. با توجه به یافته های پژوهش می‌‌توان ابراز داشت که قابلیت‌مقایسه صورت‌‌های‌‌ مالی منجر به کاهش هزینه‌‌های کسب اطلاعات می شود. همچنین، قابلیت‌مقایسه صورت‌‌های ‌‌مالی از فرصت‌‌طلبی مدیران برای دستکاری در سود جلوگیری و پراکندگی پیش‌‌‌‌بینی‌‌های آنها را کاهش می‌‌دهد.

کلیدواژه‌ها