نقش گزارشگری مالی در رفع عدم اطمینان فرصت‌های سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

گزارشگری مالی قابل‌اتکا نقش قابل‌توجهی در کاهش ریسک اطلاعاتی و مخاطره سهامداران و سرمایه گذاران دارد. اهمیت این موضوع به گونه ای است که بر تصمیمات استفاده‌کنندگان تاثیرگذار است.این مقاله به نقش گزارشگری مالی در رفع عدم اطمینان فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده بورس تهران می‌‌پردازد. ویژگی عدم‌‌اطمینان اطلاعاتی با معیارهای پراکندگی پیش‌‌بینی سود هر سهم، خطای پیش‌‌بینی سود هر سهم و تغییرپذیری بازده سهام اندازه‌گیری می‌‌شود. فرضیه‌‌های پژوهش با استفاده از رگرسیون داده‌‌های تلفیقی و روش حداقل مربعات برای رگرسیون چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش، شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به‌منظور اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل وردی (2006) و بیدل و همکاران (2008) استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی نمونه آماری شامل ‌‌114 شرکت طی سال‌های 1390-1398 ‌‌نشان می‌‌دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی و پراکندگی پیش‌‌بینی سود هر سهم به‌عنوان یکی از متغیرهای عدم اطمینان اطلاعاتی رابطه معنادار و منفی وجود دارد. همچنین افزایش در کیفیت گزارشگری مالی، عدم اطمینان اطلاعاتی را کاهش می‌‌دهد و بین کیفیت گزارشگری مالی و متغیر تغییرپذیری بازده سهام به‌عنوان معیار عدم اطمینان اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها