کیفیت واحد حسابرسی داخلی، کیفیت گزارشگری مالی و تاخیر در زمان صدور گزارش حسابرس مستقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

      واحد حسابرسی داخلی به عنوان یکی از ساز وکارهای راهبری شرکتی در جهت نظارت مناسب‌تر سهامداران بر رفتار و عملکرد مدیران و نیز سلامت مالی شرکت است. هدف مقاله حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت واحد حسابرسی داخلی با کیفیت گزارشگری مالی و تاخیر در زمان صدور گزارش حسابرس مستقل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای دستیابی به این هدف، دو فرضیه طراحی شد و با استفاده از داده‌های نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1398(تعداد کل مشاهدات 784 سال- شرکت) و با به‌کارگیری روش تحقیق همبستگی آزمون شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری مدل‌های همبستگی چندگانه بیانگر آن است که بین کیفیت واحد حسابرسی داخلی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. لیکن، بین کیفیت واحد حسابرسی داخلی و تاخیر در زمان صدور گزارش حسابرس مستقل رابطه معنی‌داری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها