محتوای اطلاعاتی تغییرات دارایی‌های غیرجاری عملیاتی در گزارش توجیهی افزایش‌سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شرکت‌ها به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌ها می‌توانند اقدام به افزایش‌ سرمایه کنند، و از این رو ملزم به تهیه و تصویب گزارش توجیهی افزایش‌سرمایه هستند. سرمایه‌گذاران جهت تصمیم‌گیری درخصوص مشارکت در طرح افزایش‌سرمایه شرکت‌ها به نرخ بازده سهام توجه خاص می‌کنند. عوامل متعددی بر بازده سهام تأثیر می‌گذارد که بررسی آنها می‌تواند جهت پیش‌بینی ‌بازده سهام اثرگذار باشد. از این‌رو، این مقاله واکنش سرمایه‌گذاران به پیش‌بینی‌های مدیریت از تغییر در دارایی‌های غیرجاری عملیاتی ناشی از افزایش‌سرمایه را می‌سنجد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار تهران و فرابورس ایران بود و نمونه آماری با لحاظ برخی معیارها انتخاب شد (702 شرکت ـ سال). فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته آزمون شدند. نتایج نشان داد پیش‌بینی‌های مدیریت از تغییرات دارایی‌های غیرجاری عملیاتی در گزارش توجیهی افزایش‌سرمایه با بازده غیرعادی آتی سهام رابطه معکوس و معناداری دارد. ضمن آن که، تغییرات همه اجزای دارایی‌های غیرجاری عملیاتی برای بازار محتوای اطلاعاتی دارد که با کم‌واکنشی همراه است.
 

کلیدواژه‌ها