اثر آیین‌نامه گزارش تفسیری مدیریت بر رابطه احساس ریسک در گزارش‌های سالانه و ارزش بازار شرکت با استفاده از سیستم معادلات همزمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

احساس ریسک، بر برآورد ریسک توسط سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیری آن‌ها اثر می‌گذارد. در این مقاله نتایج بررسی تجربی احساس ریسک گزارش‌های سالانه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین رابطه همزمان احساس ریسک گزارش‌های سالانه و ارزش بازار شرکت به همراه اثر تدوین گزارش تفسیری مدیریت گزارش شده است. هدف پژوهش پیش رو، بررسی رابطه دوطرفه احساس ریسک گزارش‌های سالانه و ارزش بازار شرکت 130 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش رگرسیون دومرحله‌ای برآورد شد و احساس ریسک گزارش‌های سالانه به روش تحلیل محتوا محاسبه گردیده است. پس از مشاهده و آزمون اطلاعات 1690 سال- شرکت در بازه زمانی 1387-1399 نتایج برآورد بیانگر وجود رابطه دوطرفه بین احساس ریسک گزارش‌های سالانه و نسبت کیوتوبین در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین رابطه بین احساس ریسک گزارش‌های سالانه و نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام نسبت به تأثیرگذاری گزارش تفسیری مدیریت تفاوت معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها