بررسی جامع عوامل درون سازمانی اثرگذار بر تقلب‌های مالی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

بدون شک رسوایی‌‌های مالی آغاز هزاره سوم چنان فاجعه‌آمیز و تکان دهنده بود که حسابداران و حسابرسان تا ابد سال‌‌های نخستین هزاره سوم را با این رسوایی‌‌های حرفه‌‌ای به یاد می‌‌آورند. هدف اصلی مقاله حاضر تبیین تأثیر عوامل درون سازمانی (ویژگی‌‌های شرکت، ساختار هیأت مدیره و ساختار کمیته حسابرسی) بر تقلب‌‌های مالی در شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور نیل به این هدف 1606 سال شرکت (146 شرکت طی 11 سال) مشاهده جمع‌آوری شده از گزارش‌های مالی سالیانه شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1399 مورد آزمون قرار گرفته‌‌اند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره لوجیت نشان می‌‌دهد که اندازه شرکت، نقدینگی شرکت، عمر شرکت، فرصت رشد شرکت، سودآوری شرکت، استقلال هیأت مدیره، استقلال کمیته حسابرسی و تخصص مالی کمیته حسابرسی بر تقلب‌‌های مالی تأثیر منفی و معناداری دارند. در حالی که، نسبت بدهی شرکت و دوره تصدی مدیر‌‌عامل بر تقلب‌‌های مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین نتایج نشان می‌‌دهند که از لحاظ آماری، اندازه هیأت مدیره و اندازه کمیته حسابرسی بر تقلب‌‌های مالی تأثیر معناداری ندارد

کلیدواژه‌ها