بررسی نقش توسعه بازار سهام بر ابعاد سیاسی و اخلاقی رفتارهای مدیریتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف این مقاله، بررسی نقش توسعه بازار سهام بر ابعاد سیاسی و اخلاقی رفتارهای مدیرتی (شامل؛ رفتارهای خوش‎بینانه، کوته‌بینانه، نمایندگی، مدیریت سود و هزینه سیاسی ناشی از رفتار مدیران) در شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور پنج فرضیة برای بررسی این موضوع تدوین و داده‎های مربوط به 140 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال‎های 1387 تا 1400 (متشکل از دو دوره بازار سرمایه شامل سال‎های 1387-1393 و 1394-1400) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و روش رگرسیون لوجستیک، بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد که در میان رفتارهای فرصت‌‌طلبانه مدیران، رفتارهای خوشبینانه، نمایندگی و مدیریت سود تحت تاثیر توسعه بازار سهام در دوره دوم بازار سرمایه نسبت به دوره اول کاهش بیشتری می‌‌یابند و تحت تاثیر، اثر افزایشی توسعه بازار سهام هستند. از سوی دیگر، نتایج موید آن است رفتار کوته‌‌بینانه مدیران تحت تاثیر توسعه بازار سهام در دوره دوم بازار سرمایه نسبت به دوره اول قرار نگرفت. افزون بر این، نتایج بیانگر آن است که هزینه سیاسی ناشی از رفتار مدیران تحت تاثیر توسعه بازار سهام در دوره دوم بازار سرمایه نسبت به دوره اول کاهش بیشتری می‏یابد و تحت تاثیر، اثر افزایشی توسعه بازار سهام بوده است.

کلیدواژه‌ها