طراحی الگوی اظهارنظر حسابرسان مستقل با استفاده از رویکرد زمینه بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

حسابرسی مستقل باهدف ایجاد اطمینان نسبت به صورت‌های مالی انجام می‌شود و اظهارنظر حسابرسان مستقل، میزان عاری بودن صورت‌های مالی حسابرسی شده از تحریفات و اشتباهات را نشان می‌دهد. مقاله حاضر باهدف طراحی الگوی اظهارنظر حسابرسان مستقل با رویکرد زمینه بنیان انجام شده است. در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه‌‌ساختاریافته و تجزیه ‌‌و‌‌تحلیل اطلاعات به روش استراوس ‌‌و‌‌ کوربین انجام شده است. نمونه‌‌گیری به روش نظری و با بهره‌‌گیری از شیوه‌های هدفمند_ قضاوتی و گلوله‌‌برفی صورت پذیرفته که بر مبنای آن 23 مصاحبه با خبرگان به عمل آمد. نتایج و تجزیه‌وتحلیل‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌‌ها، طی فرایند کدگذاری باز، محوری و انتخابی منجر به ارائه مدل اظهارنظر حسابرسان بر مبنای نظریه‌پردازی زمینه بنیان شامل 6 مقوله و 41 مفهوم گردید. بر اساس مدل اظهارنظر حسابرسان مستقل، مدیران مالی با درک و شناسایی عوامل علّی مؤثر بر اظهارنظر حسابرسان مستقل و بهبود شرایط زمینه‌‌ای می‌‌توانند راهبردهایی را برای دستیابی به اظهارنظر حسابرسی در سطح قابل‌قبول و باکیفیت مطلوب ضمن درنظرگرفتن شرایط مداخله‌گر اتخاذ نمایند

کلیدواژه‌ها