ارائه الگویی برای نظارت مالی هوشمند در نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

نظارت بر عملکرد مالی دولت در بودجه بخش عمومی کشور به‌منظور بررسی تطبیق و جلوگیری از انحرافات عملیات مالی دولت نسبت به هدف‌های تعیین‌شده در برنامه و تصحیح انحرافات احتمالی صورت می‌گیرد که اهمیت و نقش تعیین‌کننده در شفافیت و سلامت نظام مالی کشور دارد. هدف مقاله حاضر، شناسایی عوامل کلیدی و ارائه الگویی برای نظارت مالی هوشمند در نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی کشور بوده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش کیفی که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد و با مصاحبه از خبرگان پژوهش انجام‌شده است. جامعه آماری اساتید دانشگاه در رشته حسابداری و حسابرسان ارشد وزارت دارایی و دیوان محاسبات بوده است. در این پژوهش با مصاحبه با دوازده نفر از اساتید دانشگاه در رشته حسابداری و حسابرسان ارشد وزارت دارایی و دیوان محاسبات حالت اشباع حاصل شد. نتایج نشان داد که مقوله‌های اصلی الگوی نظارت مالی هوشمند شامل منابع و سرمایه انسانی، عوامل محتوایی، آموزش ضمن خدمت، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، عوامل محیطی، مدیریت ریسک، نظام عملیاتی کسب‌وکار، مکانیسم‌های نظارتی و مؤلفه‌های ساختاری بوده است که با توجه به مقوله‌های محوری، شرایط علّی، شرایط زمینه‌ای و شرایط مداخله‌گر، راهبردهایی تدوین و الگوی نهایی ارائه‌شده است. همچنین عوامل زیرساختی، منابع انسانی و فناوری‌های روز از عناصر مهم نظارت هوشمند در عصر حاضر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها