بررسی تأثیر تعدیل‌کنندگی توانایی مدیریتی بر رابطه ‌‌بین احتیاط مدیریتی و تحریف‌‌های با اهمیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین احتیاط مدیریتی و تحریف‌‌های با اهمیت مبنای تعدیل گزارش حسابرسان و همچنین بررسی اثر تعدیل‌‌کنندگی توانایی مدیریتی بر این رابطه است. داده‌‌‌های به کار گرفته شده، شامل 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 1392 تا 1398 است. برای تجزیه تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌‌ها از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای داده‌‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهد احتیاط مدیریتی بر تحریف‌‌های با اهمیت مبنای تعدیل گزارش حسابرس تأثیر مثبت دارد. این یافته نشان می‌‌دهد تأثیر مثبت اقدامات احتیاطی بر کارایی سرمایه گذاری و بهبود عملکرد شرکت‌‌ها که در تحقیقات قبلی تایید شده است، در اقتصادهای تورمی نظیر ایران، دستخوش تغییر می‌‌شود. در این شرایط، احتیاط مدیریتی کاهش قدرت خرید منابع نقدی و افزایش ارزش دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای و در نتیجه کاهش عملکرد و تمایل مدیران به تحریف صورت‌های مالی را به‌‌دنبال دارد. تحقیق حاضر همچنین نشان می‌‌دهد توانایی مدیر بر تحریف‌‌های با اهمیت مبنای تعدیل گزارش حسابرس تأثیر مثبت دارد که از دیدگاه فرصت‌طلبانه توانایی مدیر حمایت می‌‌کند. این دیدگاه کمتر در پژوهش‌‌های مرتبط مخصوصا پژوهش‌‌های داخلی مورد توجه قرار گرفته است و در نهایت تأثیر تعدیل‌‌کنندگی توانایی مدیر بر رابطه احتیاط مدیریتی و تحریف‌های با اهمیت مبنای تعدیل گزارش حسابرس مورد بررسی قرار گرفت و تایید نگردید. به عبارتی، توانایی مدیر بر تحریف‌‌های با اهمیت افشا شده در گزارش حسابرسان مستقل تأثیر مثبت دارد ولی نمی‌‌تواند رابطه احتیاط مدیریتی و تحریف‌‌های با اهمیت افشا شده را تعدیل نماید.
 

کلیدواژه‌ها