بررسی اثر پوشش رسانه‌ای بر همزمانی قیمت‌ سهام با در نظر گرفتن اثر تعاملی حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در سال‌های اخیر همزمانی قیمت سهام از مباحث قابل‌توجه تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان بوده است. اگرچه نتایج تحقیقات انجام شده درباره همزمانی قیمت سهام بیانگر تأثیر عوامل متعددی بر آن است، که یکی از این عوامل پوشش رسانه‌ای است. رسانه‌ها با کشف بینش‌های جدید در مورد شرکت‌ها با انتشار اخبار خاص شرکت برای مخاطبان گسترده، به کاهش عدم تقارن اطلاعات کمک می‌کنند و در نتیجه بر قیمت‌گذاری تأثیر می‌گذارند. هدف این مقاله بررسی رابطه بین پوشش رسانه‌ای و همزمانی قیمت سهام با درنظرگرفتن نقش تعاملی حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها است. برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه‌ای شامل 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمـانی 1393 تا 1399 انتخاب شد و فرضیه‌های تدوین شده با استفاده از مدل‌های رگرسیونی آزمون شدند. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان می‌دهد پوشش رسانه‌ای اثر منفی و معنی‌داری بر همزمانی قیمت سهام ندارد. نتایج فرضیه‌های دوم و سوم نیز بیانگر آن بوده است که حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی تأثیر منفی بر رابطه فوق نمی‌گذارند.
 
 

کلیدواژه‌ها