رابطه بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست تقسیم سود با توجه به نقش حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست تقسیم سود با توجه به نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی و مالکیت نهادی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، پژوهشی کاربردی است. از نظر شیوه اجرا پژوهشی توصیفی- علی است، همچنین از نظر شیوه گردآوری داده‌ها از نوع پس رویدادی است. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌های رگرسیونی استفاده خواهد شد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم‌افزار ایویوز استفاده شده است. در پژوهش حاضر داده های 1680 سال - شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران دربازه زمانی 1391 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون آماری پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد پایداری شرکت، سیاست تقسیم سود را بهبود می‌بخشد. همچنین، حاکمیت شرکتی رابطه مثبت بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست تقسیم سود را تقویت می‌کند. علاوه بر این، مالکیت نهادی رابطه مثبت بین عملکرد پایداری شرکت و سیاست تقسیم سود را تضعیف می‌نماید. حاکمیت شرکتی ابزاری برای ایجاد توازن بین سهامداران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی است پس شرکت‌هایی با حاکمیت شرکتی بهتر مشکلات نمایندگی کمتری دارند. مالکان نهادی عمدتاً گرایش به سمت بازده کوتاه‌مدت دارند و کمتر توجه خود را معطوف فعالیت‌های پایداری شرکت‌ها می‌کنند.

کلیدواژه‌ها