نقش محافظه کاری حسابداری در دستیابی شرکت ها به اهرم مالی هدف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 حسابداری.دانشکده علوم انسانی. دانشگاه زنجان. زنجان. ایران

چکیده

طبق نظریه توازون، شرکت ها با بررسی ساختار سرمایه خود در صورت انحراف از ساختار بهینه یا هدف اقداماتی را جهت دستیابی به ساختار سرمایه هدف خود انجام می دهند که این تعدیل در شرکت های مختلف دارای سرعت متفاوت است. در این پژوهش به بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری در تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها پرداخته شده است. برای انجام این پژوهش از 98 شرکت طی دوره زمانی سال 1380 تا 1400 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد محافظه کاری می تواند نقش مهمی در تسریع تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها داشته باشد. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که شرکت های بزرگ و سودآور به دلیل تمایل کمتر به تامین مالی بیرونی در صورت استفاده از منابع بیرونی برای تامین مالی، مدت زمان بیشتری جهت تعدیل ساختار سرمایه و دستیابی به ساختار سرمایه هدف دارند. به عبارتی دیگر این شرکت ها از سرعت تعدیل کمتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها