توانایی مدیریت و اعتبار تجاری: با تأکید بر نقش رتبه‌بندی اعتباری و محدودیت مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

نقش توانایی مدیریت بر تصمیمات و عملیات شرکت‌ها غیرقابل انکار است. بر این اساس، همواره نقش توانایی مدیران در شرکت‌ها مورد بررسی‌های تجربی قرار گرفته است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر نیز بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر اعتبار تجاری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، همبستگی و پس‌رویدادی است. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی 161 شرکت (1610 سال-شرکت) پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس روش غربالگری سیستماتیک و روش رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. دوره زمانی این پژوهش 1390 تا 1399 است. یافته‌ها نشان داد که توانایی مدیریت تأثیر مثبت و معناداری بر اعتبار تجاری دارد. علاوه بر این، این نتایج در شرکت‌های دارای رتبه اعتباری پایین‌تر و در شرکت‌های دارای محدودیت بالاتر، قوی‌تر است. به این معنا که در شرکت‌های دارای رتبه اعتباری پایین‌تر و در شرکت‌های دارای محدودیت بالاتر، توانایی مدیریت نقش پررنگ‌تری در نجات شرکت‌ها از وضعیت‌های بحرانی دارد. بر اساس این یافته‌ها می‌توان گفت که اعتباردهندگان از توانایی مدیریت شرکت‌های مشتری یا اعتبارگیرنده استقبال می‌کنند و بنابراین، مایل به ارائه اعتبار به آن‌ها هستند.

کلیدواژه‌ها