تاثیر انحراف توجه سهامداران نهادی بر مسئولیت پذیری اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه حسابداری، واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

3 مربی گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

بر اساس تئوری منافع شخصی، اگر سهامداران نهادی در انجام وظیفه نظارتی خود کم کاری کنند، در سایه این عدم توجه، الزاماً اقدامات و تصمیمات مدیریت در راستای منافع هم گروه‌های ذینفع نخواهد بود بلکه مدیریت با ترجیح دادن منافع شخصی از انجام فعالیت‌های محیطی و اجتماعی اجتناب خواهد کرد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تاثیر انحراف توجه سهامدار نهادی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، بااستفاده از داده‌های 123 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1391-1400 که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند، از مدل‌های رگرسیونی چند‌گانه استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد افزایش درصد سهامدار نهادی سبب افزایش ایفای دامنه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و انحراف توجه سهامداران نهادی سبب کاهش دامنه مسئولیت-پذیری اجتماعی شده است. استدلال بر این است با افزایش انحراف توجه سهامداران نهادی، نظارت بر اقدامات مدیریت کاهش یافته، رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیریت و دنباله‌روی از اهداف مقطعی و کوتاه‌مدت افزایش یافته و به سبب نبود قدرت نظارتی کافی، مدیران نگران عملکرد ضعیف محیطی و اجتماعی خود نخواهند بود که دامنه توجه مدیریت به مسئولیت‌های اجتماعی شرکت را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها