بررسی روابط بین ابعاد الگوی تسهیم دانش در موسسه‌های حسابرسی با رویکرد مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه حسابداری، واحد بین المللی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خرمشهر، ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد مسجد سلیمان

3 استادیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان- نویسنده مسئول

چکیده

چکیده
یکی از عوامل مهم و کلیدی ارتقاء کارایی در سازمان، قدرت و اقدام آن سازمان در منتقل نمودن و به اشتراک گذاشتن دانش‌های شناخته شده است. موسسه‌های حسابرسی از این مهم و موضوع اساسی مستثنی نیستند. هدف این پژوهش بررسی روابط بین ابعاد الگوی تسهیم دانش در موسسات حسابرسی با استفاده از رویکرد مدیریت دانش است. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی از نوع کاربردی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل جامعه حسابداران رسمی ایران اعم از شاغل و غیرشاغل در مکا‌ن‌های جغرافیایی مختلف میباشد. با استفاده از جدول مورگان در مجموع تعداد 352 نفر از طریق نمونه‌گیری سهمیه‌ای، در دسترس و قضاوتی به عنوان حجم جامعه تعیین گردید. اطلاعات و داده‌های مورد نظر از طریق پرسشنامه جمع‌آوری و آزمون فرضیه‌ها با استفاده از الگوی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می‌دهد شرایط علی شامل عوامل فناورانه، عوامل انگیزشی و زمینه‌های سازمانی بر تسهیم دانش در موسسه‌های حسابرسی با رویکرد مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تسهیم دانش در موسسه‌های حسابرسی با رویکرد مدیریت دانش، عوامل زمینه‌ای و شرایط مداخله‌گر بر راهبردهایی مانند کسب و خلق دانش، انتقال و اشتراک‌گذاری دانش و برنامه‌ریزی استراتژیک تاثیر مثبت دارد و تاثیر این راهبردها بر پیامدهایی از قبیل افزایش بهره‌وری، پیشرفت فردی و شغلی، ثبات اقتصادی و مالی تایید گردید.

کلیدواژه‌ها