فلسفه وجودی پایداری‌ شرکتی در ایران: رویکرد ترکیبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 کارشناس ارشد حسابداری، مدرس دانشگاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

افشای عملکرد پایداری شرکتی انگیزه زیادی برای شرکت‌‌ها به منظور بهبود مزیت رقابتی پدید آورده است و به عنوان ابزاری حیاتی به منظور برآورده نمودن نیاز روزافزون ذی‌نفعان شرکت‌ها به منظور افزایش شفافیت اطلاعاتی تبدیل شده است. هدف این پژوهش، واکاوی فلسفه وجودی پایداری شرکتی با تأکید بر علل پیدایش، اهداف، مزایا، معایب و ذی‌نفعان پایداری شرکتی مبتنی بر رویکرد ترکیبی می‌‌باشد. تحلیل بخش کیفی پژوهش، از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 20 نفر از خبرگان این حوزه و با روش تحلیل تم انجام شده است. در بخش کمّی، به منظور سنجش اعتبار مفاهیم کشف شده، با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته‌‌، نظرات 123 نفر از خبرگان دریافت و با استفاده از آزمون‌‌‌‌های آماری تجزیه و تحلیل گردید. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهد مهمترین دلیل پیدایش؛ ناتوانی گزارش‌‌های مالی سنتی برای پوشش اطلاعاتیِ تغییرات محیط تجاری و تأمین خواسته‌‌هایِ ذی‌نفعان به دلیل تمرکز بر جنبه مالی و افق زمانی کوتاه‌‌مدت، مهمترین هدف؛ دستیابی و مدیریت همزمان سود و پاسخگویی به انتظارات اجتماعی و زیست محیطی، مهمترین مزیت؛ افزایش کیفیت گزارشگری مالی و مهمترین نقص؛ امکان تظاهر به اجرای پایداری شرکتی و منحرف کردن اذهان عمومی به منظور فرار از قوانین و مقررات می‌‌باشد. همچنین یافته‌‌ها حاکی از آن است که جامعه و نسل‌‌های آینده از مهمترین ذی‌نفعان پایداری شرکتی می‌‌باشند. نتایج این پژوهش می‌‌تواند موجب بسط ادبیات نظری در حوزه پایداری شرکتی و جلب توجه نهادهای استانداردگذار و قانونگذار در ایران شود.

کلیدواژه‌ها