گزارشگری مالی متقلبانه از دیدگاه نظریه پنج ضلعی تقلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری. دانشگاه شیراز. شیراز. ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز، دانشکده اقتصاد بخش حسابداری

چکیده

رسوایی‌های مالی مبتنی بر حسابداری ناشی از گزارش‌های مالی تقلبی بر بازارهای مالی تأثیر منفی گذاشته و باعث از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران گردیده است. برای ایجاد و حفظ اعتماد در بازارهای مالی بایدکیفیت گزارشگری مالی بهبود یابد و برای افزایش کیفیت گزارش‌های مالی نیز باید ریسک‌های گزارشگری مالی متقلبانه شناسایی شوند. بر همین اساس، این مطالعه با استفاده از دیدگاه پنج ضلعی تقلب، به بررسی اینکه آیا فشار، فرصت، توجیه، توانایی و غروربا گزارشگری مالی متقلبانه رابطه دارد یا خیر؟ انجام شده است.این مطالعه از اطلاعات 127 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران از سال 1395 تا 1400 استفاده نموده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش رگرسیون لجستیک نشان داد که فشار ناشی از حاشیه سود ناخالص، رشد فروش و همچنین نسبت بدهی با گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معناداری دارد. همچنین نتایج مطالعه رابطه فرصت ناشی از نظارت کارآمد (استقلال هیئت مدیره) و همچنین توجیه ناشی از اظهار نظر حسابرس با گزارشگری مالی متقلبانه را تایید نمود. با این حال، توانایی و غرور فاقد هرگونه رابطه معناداری با گزارشگری مالی متقلبانه بودند.

کلیدواژه‌ها