بررسی تاثیر گزارشگری محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) بر ادراک ریسک سرمایه گذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار،گروه حسابداری،دانشگاه پیام نور،تهران،ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر گزارشگری محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بر ادراک ریسک سرمایه‌گذار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در مسیر آزمون فرضیات تحقیق، رگرسیون داده‌های پانل استفاده گردیده است. در پژوهش حاضر داد ه ها ی 910 سال - شرکت پذیرفته شده دربورس اورا ق بهادارتهران در بازه زمانی 1394 تا 1400 به روش حذف سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان داد که بین گزارشگری محیطی، اجتماعی و حاکمیتی و ادراک ریسک سرمایه‌گذار رابطه معنادار وجود دارد.‏ همچنین در بررسی جداگانه مولفه‌های گزارشگری محیطی، اجتماعی و راهبری نتایج نشان داد که بین عملکرد محیطی و ادراک ریسک سرمایه‌گذار رابطه معنادار وجود دارد اما چنین رابطه‌ای در مورد عملکرد اجتماعی و راهبری شرکتی مشاهده نشد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با دقت بیشتری گزارشگری محیطی، اجتماعی و حاکمیتی مورد توجه قرار دهند تا ریسک شرکت را کاهش داده و ادراک ریسک سرمایه‌گذاران نیز تحت تاثیر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها