شناسایی رابطه بین حجم معاملات با بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران؛ با استفاده از رگرسیون چندکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.

2 استادیار مدیریت مالی، گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

3 استادیار اقتصاد، گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی آماری تأثیر حجم معاملات بر بازده روزانه کسب شده در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله است که نتایج به دست آمده با رابطه بین حجم - بازده در بازار سرمایه مقایسه شده است. به منظور بررسی موضوع مطالعه، اطلاعات صورت‌های مالی صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به وسیله نرم‌افزارهای آماری Eviews و Stata در طی سال 1401 استخراج شد. همچنین به منظور توصیف کاملی از روابط بین متغیرها از مدل رگرسیون چندکی و مدل لین و سام (2014) استفاده شده است.نتایج نشان می‌دهند که حجم معاملات انجام شده (از لحاظ ارزش ریالی معاملات و مقداری) در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله تأثیر معناداری بر بازده کسب شده توسط آن‌ها نداشته است.همچنین حجم معاملات انجام شده روی واحد‌های این صندوق‌ها تأثیری منفی و بی‌معنا بر بازده روزانه کسب شده توسط آن‌ها داشته است. در خصوص رابطه بین حجم - بازده در بازار سرمایه، یافته‌ها حاکی از آن است که حجم معاملات انجام شده تأثیری مثبت و معنادار بر بازده روزانه کسب شده بازار داشته‌ است.سایر نتایج بیانگرآن است که با افزایش هر چه بیشتر حجم معاملات،بر میزان بازده روزانه کسب شده افزوده شده است و رونق و بازدهی بیشتری در بازار سرمایه مشاهده شده است. علاوه بر این استفاده از رگرسیون چندکی در مقایسه با رگرسیون معمولی، دید بهتری در خصوص تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته به دست می‌آورد چرا که رگرسیون معمولی نتیجه تأثیر متغیر مستقل بر وابسته را به صورت یک میانگین ارائه می‌دهد در حالی که رگرسیون چندکی، این تأثیر را در چندک‌های مختلف نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها