تاثیر کارایی بازار بر نقش اطلاعات حسابداری در ارزش سهام عادی شرکتها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     ارزیابی ارتباط اطلاعات حسابداری با ارزش شرکت‌ها یکی از موضوعاتی است که توجه خاصی در ادبیات حسابداری به آن معطوف شده است. پرسش قابل توجه آن است که آیا کارایی بازار بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری اثرگذار است. در این مقاله با استفاده از روش‌شناسی آبودی و همکاران (2002)، به بررسی تاثیر کارایی بازار بر برآورد ضرایب متغیرهای حسابداری در رگرسیون‌های ارتباط ارزشی پرداخته شده است. مدل مورد استفاده برای دو نوع از مطالعات ارتباط ارزشی (یعنی ارتباط ارزشی سود و ارزش دفتری، و ارتباط ارزشی جریانهای نقدی و اقلام تعهدی) که در ادبیات حسابداری مورد توجه است، بکار رفته است. در انجام این بررسی، از نمونه­ای متشکل از 121 شرکت پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 89-1383 استفاده شده است.
     از مقایسه ضرایب برآوردی رگرسیون معمول ارتباط ارزشی با رگرسیون‌های مورد استفاده آبودی و همکاران (2002)، این نتیجه حاصل می‌شود که تفاوت معناداری در برآوردهای ضرایب رگرسیون قیمت و بازده وجود دارد. این یافته کارایی بازار بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها