تاثیر جریان‌ نقدی آزاد بر سیاست‌های تقسیم سود طی چرخه عمر شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     در این مقاله با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکت‌ها، به بررسی تاثیر جریان‌ نقد آزاد1 بر سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه شامل 178 شرکت بین سالهای1382تا 1389 انتخاب شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه به روش داده‌های ترکیبی استفاده شد. برای تفکیک شرکت‌ها به مراحل چرخه عمر از تحقیق آنتونی و رامش2 (1992) استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می‌دهد که بین سود تقسیمی و جریان نقد آزاد شرکت‌ها در مرحله رشد و افول رابطه مثبت وجود دارد، در حالی که در مرحله بلوغ بین سود تقسیمی و جریان‌ نقد آزاد رابطه منفی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها