تأثیر ویژگی‌های هیأت مدیره بر مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله، ارزیابی تأثیر ویژگی‌های هیأت‌مدیره بر مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسن در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور سه ویژگی هیأت مدیره شامل اندازه ، تعداد مدیران مستقل و یکسانی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب شد و ارتباط آنها با امتیازهای آلتمن و اهلسون بررسی شد.
     در این مقاله شش فرضیه بررسی شده است. نمونه آماری شامل 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389-1380 می‌باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می­دهد که بین ویژگی‌های هیأت مدیره و امتیاز آلتمن و اهلسون رابطه معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها