بررسی توان توضیح دهندگی CAPM در مقایسه با DCAPM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     هدف این مقاله، مقایسه توان توضیح‌دهندگی  CAPM1 در مقابل DCAPM 2 می‌باشد. در این مقاله با استفاده از داده‌های ماهانه مشتمل بر 95 شرکت در بازه زمانی 1380 تا 1389 در بورس اوراق‌بهادار تهران از طریق برخی معیارهای ریسک مطلوب و نامطلوب شامل بتا و انحراف‌معیار، به بررسی این موضوع می‌پردازیم. نتایج نشان می‌دهد هرچند بازده موردانتظار محاسبه شده با معیار بتای نامطلوب نسبت به بازده مورد انتظار محاسبه شده با معیار بتا، بازده واقعی را بهتر تشریح می‌کند، لیکن شواهد محکمی مبنی بر برتری معنی‌دار معیارهای نامطلوب نسبت به معیارهای مطلوب بدست نیامد. همچنین شواهدی مبنی بر برتری بازده پرتفوی با بتای نامطلوب بالا نسبت به پرتفوی با بتای نامطلوب پایین، مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها