بررسی ارتباط بین مدل‌های سنجش کیفیت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    برای اندازه گیری کیفیت سود، مدل‌های مختلفی ارائه شده است. هدف این مقاله مقایسه سه مدل سنجش کیفیت سود شامل پنمن(2001)، بارتون و سیمکو(2002)و لئوز(2003) است. داده‌های مورد استفاده  مربوط به 63 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1382 تا  1389  می‌باشد. این شرکت‌ها شامل 22 شرکت دارویی، 20 شرکت صنعت شیمیایی و 21 شرکت صنعت خودروسازی می‌باشد.
 نتایج این پژوهش نشان می‌دهد در سطح شرکتهای شیمیایی و در مجموع سه صنعت، بین مدل بارتون و سیمکو(2002)و لئوز(2003) رابطه وجود دارد. به غیر از این، بین نتایج مدل‌های مورد اشاره در سطح صنایع رابطه ای مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها