بررسی تاثیر اندازه و استقلال هیئت ‌مدیره بر رویکرد جسورانه مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش تاثیر اندازه و استقلال هیئت مدیره بر رویکرد جسورانه مالیاتی
شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده‌ است. جهت سنجش رویکرد
جسورانه مالیاتی از دو معیار تفاوت بین سود حسابداری قبل از مالیات و سود مشمول
مالیات و نیز نرخ موثر مالیاتی استفاده شده است. همچنین اثر متغیرهایی از قبیل
اندازه، اهرم مالی، سودآوری، حسابرسی مالیاتی، فرصت‌های رشد و عمر شرکت نیز کنترل
شده است. نتایج حاصل از بررسی 146 شرکت نمونه در بازه زمانی 1380 الی 1391 حاکی از
آن است که استقلال هیئت مدیره به طور منفی و معناداری تفاوت بین سود حسابداری قبل
از مالیات و سود مشمول مالیات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزون بر این، متغیر
مذکور به طور مثبت و معنادار  بر نرخ موثر
مالیات اثر می‌گذارد. در مجموع این نتایج بیانگر آن است که استقلال هیئت مدیره
موجب کاهش تمایل شرکت‌ها به اتخاذ رویکرد‌ جسورانه مالیاتی می‌شود. با این حال
شواهد به دست آمده حاکی از آن است که اندازه هیئت مدیره تاثیر معناداری بر روی
تفاوت بین سود حسابداری قبل از مالیات و سود مشمول مالیات و همچنین نرخ موثر مالیات
ندارد.   

کلیدواژه‌ها