بررسی ارتباط بین نقدشوندگی، حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

سرمایه‌گذاران برای انجام تصمیمات اقتصادی، بر کمیت، کیفیت و به موقع بودن اطلاعات افشا شده از سوی شرکت‌ها اتکا می‌کنند. حاکمیت شرکتی منسجم و ساختاریافته می‌تواند نقش مهمی در جهت‌دهی به تصمیمات سرمایه‌گذاران و ایجاد بازار سرمایه با نقدشوندگی بالا ایفا ‌کند. بر همین اساس، در پژوهش حاضر ارتباط بین سطح نقدشوندگی، حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای 92 شرکت طی سالهای 1381 لغایت 1390، با استفاده از روش پانل دیتا برای داده‌های مقطعی- سری زمانی، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نقدشوندگی، حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت نشان می دهد افزایش سطح نقدشوندگی منجر به افزایش ارزش شرکت‌ها می‌شود و سطح نقد‌شوندگی، از طریق تقویت حاکمیت شرکتی، باعث افزایش قیمت بنگاه می‌شود.

کلیدواژه‌ها