بررسی ارتباط میان افشای اطلاعات و هزینه سرمایه شرکت‏‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این مقاله بررسی ارتباط میان شاخص افشای اطلاعات شرکت‏‌ها و هزینه سرمایه آنها می‏‌باشد. در این راستا به ‏‌منظور ایجاد یک معیار بهینه برای سنجش افشای اطلاعات شرکت‏‌ها از شاخص افشای مرکب،که از ترکیب شاخص افشای داوطلبانه به ‏‌عنوان متغیر اندازه‏‌گیری کمیت افشای اطلاعات و شاخص افشای بورس اوراق بهادار به‏‌عنوان متغیر اندازه‏‌گیری کیفیت افشای اطلاعات به‏‌دست می‏‌آید، استفاده شده است. به ‏‌منظور سنجش هزینه سرمایه شرکت‏‌ها از مدل نسبت رشد قیمت به درآمد استفاده شده است. با بررسی اطلاعات گزارش شده 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1383-1390و استفاده از روش رگرسیون چند متغیره مشاهده شد شرکت‏‌هایی که اقدام به افزایش میزان افشای اطلاعات می‏‌کنند، نقدشوندگی سهام بیشتری نسبت به دیگر شرکت‏‌ها دارند. همچنین افزایش میزان اطلاعات افشا شده شرکت‏‌ها منجر به کاهش خطر بر‏‌آورد سرمایه‏‌گذاران می‏‌شود و افزایش میزان اطلاعات افشا شده شرکت‏‌ها با هزینه سرمایه آن‏‌ها ارتباط معناداری ندارد.

کلیدواژه‌ها