بررسی رابطه متقابل خطی و غیر‌خطی بین رشد و سودآوری مبتنی بر گزارش‌های مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از مقاله حاضر، تبیین رابطه بین رشد و سودآوری مبتنی بر گزارش‌های مالی در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1391 است. به‌همین منظور، از رگرسیون غیرخطی، رگرسیون LAD  و رگرسیون دومرحله‌ای با داده‌های ترکیبی ایستا و پویا استفاده شده است. تجزیه و تحلیل پژوهش، نشان‌دهنده اثر منفی سود بر رشد و از سوی دیگر اثر مثبت رشد بر سود است. همچنین یافته‌ها‌‌ی تحقیق نشان می‌دهد محیط سازمانی بر رابطه بین رشد شرکت و سود اثر معناداری دارد. از دیگر یافته‌‌های قابل توجه این است که اثر مثبت رشد بر سود تنها در مورد بانک‌‌های قدیمی وجود دارد و این اثر در بانک‌‌های جوان‌ مشاهده نشد. یافته‌های پژوهش به سیاست‌گذاران عرصه بانکی در خصوص توسعه و رشد محیط سازمانی و به‌کارگیری تجربیات سایر بانک‌ها در حوزه‌ توسعه زمینه‌های سرمایه‌گذاری راه‌کارهایی ارائه می‌کند.

کلیدواژه‌ها