رابطه بین تلاطم بازده سهام و خطای مدیریت در پیش‌بینی‌‌ سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اطلاعات ارائه شده توسط شرکت‌ها‌‌ از جمله اطلاعات مربوط به سود، مبتنی بر رویدادهای گذشته است. حال آن که استفاده‌کنندگان صورت‌ها‌‌ی مالی نیازمند اطلاعاتی درباره آینده می‌‌‌باشند. پیش‌بینی‌‌ سود به وسیله‌ مدیریت اطلاعاتی در مورد آینده فراهم می‌‌‌آورد.یکی از عواملی که در پیش‌بینی‌‌ سود باید به آن توجه شود تلاطم بازده سهام در بازار کنونی است، که گاهی به منظور جلوگیری از نشان دادن تلاطم بسیار در بازار، هموارسازی سود به وسیله مدیر انجام می‌‌‌گیرد. هدف این مقاله بررسی رابطه بین تلاطم بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران در افق زمانی کوتاه و بلند مدت و خطای مدیریت در پیش‌بینی‌‌ سود است. ازاین رو اطلاعات مربوط به قیمت سهام با استفاده ازروش جرمان وکلاس(1980) به عنوان بهترین پیش‌‌بینی کننده تلاطم تحلیلی در مقیاس ثابت طی سال‌‌های 1385 الی 1391 از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شد. نتایج آزمون فرضیه‌ها‌‌ در سطح خطای 95 درصد حاکی از آن است که بین تلاطم بازده سهام و خطای مدیریت در پیش‌‌بینی سود در افق زمانی کوتاه و بلندمدت رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها