بررسی محتوای اطلاعاتی اجزای نقدی و تعهدی سود در تبیین ارزش بازار شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین اهداف گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعاتی درباره عملکرد شرکت است که توسط سود و اجزای آن اندازه‌گیری می‌شود. لذا، هدف مقاله حاضر ارزیابی محتوای اطلاعاتی سود و اجزای آن در تبیین ارزش بازار شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در راستای تحقق این هدف اطلاعات مربوط به 88 شرکت برای طی یک دوره زمانی 8 ساله از تاریخ1383 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آرمون فرضیه‌های پژوهش بیانگر این است که بین سود عملیاتی، اقلام تعهدی و جریان‌های تعهدی با ارزش بازار شرکت‌ها رابطۀ معنی داری وجود دارد. در بین اجزای سود نیز اقلام تعهدی دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به جریان‌های نقدی عملیاتی در رابطه با توضیح ارزش بازار شرکت‌ها می‌باشد. نتیجه دیگر این پژوهش نشان می‌دهد که اقلام تعهدی غیر اختیاری نسبت به اقلام تعهدی اختیاری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند. همچنین، نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن است که قدرت توضیحی اجزای سود از قدرت توضیحی مبلغ سود در پیش‌بینی ارزش بازار شرکت بیشتر است.

کلیدواژه‌ها