بررسی رابطه‌ بین انواع اظهار نظر حسابرسی با پایداری سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه‌ی میان انواع اظهارنظر حسابرسی و پایداری سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در این تحقیق، 95 شرکت ( 655 نمونه سال/ شرکت) از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1387 تا1393 بررسی شد. برای جمع آوری داده‌ها از نرم افزار ره آورد نوین و صورت‌های مالی و برای تجزیه و تحلیل داده از نرم افزار  Stata نسخه 12و نرم افزار اکسل 2013 استفاده گردید. با توجه به موضوع مورد بررسی ، مناسب ترین روش در این نوع تحقیق، روش تحقیق پس رویدادی است. در این پژوهش پایداری سود به عنوان متغیر وابسته و انواع اظهارنظر حسابرسی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. برای بررسی رابطه میان متغیرهای ذکر شده، چهار فرضیه تدوین گردید و در این فرضیات به مقایسه پایداری سود در شرکت‌های دریافت کننده اظهارنظر‌های حسابرسی مختلف پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میان متغیرهای مستقل اظهار نظر حسابرسی و متغیر وابسته پایداری سود رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، در بین متغیرهای کنترلی، زیان و اندازه موسسه حسابرسی شرکت با پایداری سود رابطه دارند.

کلیدواژه‌ها