بررسی ارتباط بین چرخه تبدیل نقد و چرخه عملیاتی با عملکرد مالی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله  بررسی ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه عملیاتی با عملکرد مالی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1393 می‌باشد. در این تحقیق معیارهای جریانهای نقد عملیاتی شامل دوره گردش موجودی کالا، دوره وصول مطالبات و دوره واریز بستانکاران معیارهای جریانهای نقد عملیاتی شامل چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه عملیاتی در نظر گرفته شد است. در این تحقیق که از  داده‌های پانل با اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های شرکت‌ها با استفاده از رگرسیون چند گانه در سطح اطمینان 95% نشان می‌دهد دوره گردش موجودی کالا ، دوره وصول مطالبات، چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه عملیاتی با عملکرد مالی  شرکت‌ها رابطه معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها