تاثیر تعدیل کننده انتظارات آتی و تغییرات فروش گذشته بر عدم تقارن رفتار هزینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف این مقاله بررسی تاثیر تعدیل کننده انتظارات آتی و تغییرات فروش گذشته بر عدم تقارن رفتار هزینه است. بدین منظور شش فرضیه برای بررسی داده‌‌های مربوط به 105 شرکت عضو بورس اوراق بهادار برای دوره‌ی زمانی بین سال‏های 1386 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که در صورت افزایش فروش در دوره قبل، هزینه‌ها در دوره جاری به طور متوسط چسبنده هستند. از سوی دیگر، نتایج نشان داد در صورت کاهش فروش در دوره قبل، هزینه‌ها در دوره جاری به طور متوسط آنتی چسبنده هستند. همچنین، نتایج بیانگر آن است که برای مقدار مشخصی افزایش فروش در دوره جاری، هزینه‌‌ها به طور متوسط به میزان بیشتری بعد از افزایش فروش در دوره قبل نسبت به کاهش فروش در دوره قبل، افزایش می‌‌یابند. علاوه بر این، نتایج نشان داد که سیگنال‌‌هایی که نشان دهنده انتظارات خوشبینانه بیشتری هستند، درجه چسبندگی هزینه در دوره جاری را در صورت وجود یک افزایش فروش در دوره قبل، افزایش می‌‌دهد.

کلیدواژه‌ها