مقایسه رویکرد حسابداری با مدل‌های خطر در بُعد قدرت توضیح‌دهندگی برای پیش‌بینی ورشکستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اهمیت پیش‌بینی ورشکستگی منجر به ایجاد مدل‌های فراوانی در این زمینه شده است. با متنوع شدن مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی انتخاب بهترین مدل امری ضروری به نظر آمد؛ بنابراین مقایسه‌های فراوانی بین مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی انجام شد؛ اما اکثر آنها دقت مدل‌ها را بررسی کرده‌اند. در سال‌های اخیر به ابعاد دیگری از مدل‌ها نیز پرداخته شده است. یکی از این ابعاد اطلاعات اضافی یا همان قدرت توضیح‌دهندگی مدل‌ها است که کمبود آن در ایران احساس می‌شود. در این پژوهش با استفاده از مدل‌های خطر شام‌وی (2001) و کمپبل و همکاران (2008) و مدل حسابداری پورحیدری و کوپائی حاجی (1389) به بُعد قدرت توضیح‌دهندگی مدل‌ها پرداخته شد. برای این منظور از آزمون محتوای اطلاعات در قالب مدل خطر گسسته به پیروی از هیلجیست و همکاران (2004) استفاده شد. نمونه آماری پژوهش 242 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال 1382 و 1392 است. نتایج نشان می‌دهد که مدل‌های خطر در بُعد قدرت توضیح‌دهندگی بر رویکرد حسابداری برتر است .

کلیدواژه‌ها