نقش توانایی مدیریت در تغییر داوطلبانه و اجباری حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اهمیت نقش حسابرسان مستقل به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه، تغییرات منظم آنها به عنوان یکی از راهکارهای اساسی در افزایش استقلال آنها مدنظر قرار گرفته است. در همین راستا، تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی، تغییر اجباری حسابرس را الزامی کرده است. این پژوهش با هدف بررسی نقش توانایی مدیریت در تغییر اجباری و داوطلبانه حسابرسان شرکت‌های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پایه‌ریزی شده است. بازه زمانی پژوهش دوره ده ساله 1383 تا 1392 و اطلاعات 113 شرکت بررسی شده است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از رگرسیون لجستیک استفاده شده و برای هر فرضیه یک مدل رگرسیون کلی تخمین زده شده است. نتایج پژوهش در سطح کل صنایع حاکی از آن است که توانایی مدیریت، اثری در تغییر اجباری و داوطلبانه حسابرس ندارد، اما در سطح هر صنعت مشاهده شد که در صنایع فلزی بین توانایی مدیریت و تغییر داوطلبانه حسابرس رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها