عوامل اثرگذار بر هزینه نمایندگی و کیفیت افشای اطلاعات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با بزرگ‌  شدن شرکت‌ها امکان حضور همه مالکان در شرکت وجود ندارد به همین منظور مالکان اداره‌ شرکت را به مدیران تفویض و مدیران را نمایندگان خود در شرکت کرده‌اند.‌ آن‌چه مسلم است بین مدیر و مالک تضادمنافع وجود دارد که این امر یکی از مشکلات نمایندگی است و منجر به هزینه نمایندگی می‌شود و یکی از راه‌های کاهش آن بالابردن کیفیت افشای اطلاعات است. از این رو، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر هزینه نمایندگی از جمله ساختار سرمایه، سازوکارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر کیفیت افشای است. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش 100 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 تا 1393 شامل 600 سال-شرکت مورد بررسی قرار گرفتند. برای اندازه‌گیری ساختار سرمایه از نسبت بدهی و  هم‌چنین، برای محاسبه مدیریت سود از مدل تعدیل‌شده جونز استفاده شد. یافته‌های حاصل از پژوهش حاکی از آن بودند که ساختار سرمایه، مالکیت مدیریتی و مدیریت سود تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت افشا اطلاعات می‌گذارند. امّا، رابطه معناداری بین مالکیت نهادی و کیفیت افشا مشاهده نشد. باتوجه به نتایج به‌دست آمده می‌توان بیان کرد که شرکت‌ها می‌توانند برای بالابردن کیفیت افشا که خود یک علامت مثبت برای سرمایه‌گذاران در بورس است؛ مدیریت سود و تعداد سهام در دست اعضای هیأت‌مدیره و میزان استفاده از بدهی را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها