تأثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد مالی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه مدیریت روابط با ذینفعان نقش مهمی را در بهبود عملکرد و رشد و توسعه پایدار شرکت‌ها ایفا می‌کند. منظور از مدیریت ذینفعان، ایجاد تعادل بین منافع گروه‌های ذینفع می‌باشد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر مدیریت ذینفعان بر عملکرد مالی شرکت است. برای اندازه‌گیری مدیریت ذینفعان، جریانهای نقد پرداختی به هر یک از گروه‌های ذینفع به‌عنوان معیاری برای تأمین منافع آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. برای بررسی موضوع، نمونه‌ای متشکل از 220 شرکت در فاصله زمانی سال‌های 1389 تا 1393 انتخاب شده است. داده‌های تحقیق، با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره تجزیه ‌وتحلیل شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین مدیریت ذینفعان با نرخ بازدهی دارایی‌‌ها، نسبت سود ناخالص به فروش و نسبت سود خالص به فروش به عنوان شاخص‌ها‌‌ی عملکرد مالی شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. به بیان دیگر، ایجاد تعادل بین منافع گروه‌های مختلف ذینفع و کاهش تضاد و تعارض بین منافع آن‌‌ها، منجر به بهبود عملکرد مالی شرکت می‌گردد. نتایج پژوهش، انگیزه لازم برای مدیریت در خصوص توجه لازم به منافع تمامی ذینفعان در جهت افزایش اعتبار و توان رقابتی شرکت‌‌ها را فراهم می‌‌آورد.

کلیدواژه‌ها